9qihuo.com
我们只提供有用的干货

[求助]修改指标 (文华财经WH6赢顺V6.7)

投资者咨询:[求助]修改指标 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2019/8/25 9:06
  MM:=2;
NN:=60;
MA1:=MA(V,NN);
//IF(V>MA1*MM,V,NULL),VOLSTICK;
STICKLINE( V>MA1*MM&&ISDOWN,0,V,COLORBLACK,1);
STICKLINE( V>MA1*MM&&ISUP,0,V,COLORRED,1);
 
M:=500000; 
N:=1.5;
STICKLINE1(OPI>M&&V>=OPI*N,0,V,0,0),COLORLIGHTGREEN;
老师请帮忙把绿色柱状线加粗。
谢谢!

技术人员回复
日期:2019/8/25 9:31
参考:

  MM:=2;
NN:=60;
MA1:=MA(V,NN);
//IF(V>MA1*MM,V,NULL),VOLSTICK;
STICKLINE( V>MA1*MM&&ISDOWN,0,V,COLORBLACK,1);
STICKLINE( V>MA1*MM&&ISUP,0,V,COLORRED,1);
 
M:=500000; 
N:=1.5;
STICKLINE1(OPI>M&&V>=OPI*N,0,V,3,0),COLORLIGHTGREEN;