9qihuo.com
我们只提供有用的干货

帮助修改 谢谢 (文华财经WH6赢顺V6.7)

投资者咨询:帮助修改 谢谢 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2019/8/24 22:59
 HR:=HHV(HIGH,55);
HRY:=LLV(LOW,55);
HRY11:=HR*HRY;
HRY33:SQRT(HRY11),COLORGREEN,LINETHICK2;
IF(C>HRY33 AND HRY33 >=REF(HRY33 ,1), HRY33 ,NULL),LINETHICK2,COLORRED;
WLT1:=EMA(C,3);
WLT2:=EMA(C,5);
WLT3:=EMA(WLT2,5);
FILLRGN(WLT1>0,WLT1,WLT2,RGB(255,255,0));
FILLRGN(WLT1<=0,WLT1,WLT2,RGB(0,0,220));
HP:=(HHV(CLOSE,10)-LLV(CLOSE,10))/CLOSE<0.10;
LB:=VOL/MA(VOL,5);
X1:=(C+L+H)/3;
BB5:=ATAN(EMA(X1,7)-REF(EMA(X1,7),1))*3.1416*10;
EMA3:=EMA(C,3);
DRAWTEXT(FILTER(BB5>1 AND EMA(X1,7)>REF(EMA(X1,7),1),10),
LOW,'★∠45'),COLORFFFFFF;
TT:=FILTER(BB5>1 AND EMA(X1,7)>REF(EMA(X1,7),1),10);
MM:=WLT1>REF(WLT1,1) AND REF(WLT1,1)<REF(WLT1,2) ;
GG1:=CROSS(WLT1,WLT2);
TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
CCI1:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,5));
差值1:=ABS(REF(CCI1,1)-CCI1),LINETHICK1;
CCI2:=(TYP-MA(TYP,10))/(0.015*AVEDEV(TYP,10));
差值2:=ABS(REF(CCI2,1)-CCI2),LINETHICK1;
CCI3:=(TYP-MA(TYP,20))/(0.015*AVEDEV(TYP,20));
差值3:=ABS(REF(CCI3,1)-CCI3),LINETHICK1;
CCI4:=(TYP-MA(TYP,30))/(0.015*AVEDEV(TYP,30));
差值4:=ABS(REF(CCI4,1)-CCI4),LINETHICK1;
CCI5:=(TYP-MA(TYP,60))/(0.015*AVEDEV(TYP,60));
差值5:=ABS(REF(CCI5,1)-CCI5),LINETHICK1;
CCI:=(CCI1+CCI2+CCI3+CCI4+CCI5)/2,COLORRED,LINETHICK2;
WLT91:=HHV(CCI,13);
WLT92:=LLV(CCI,13)<-100;
WLT95:=COUNT(WLT92,13)>=3;
WLT93:=CCI>WLT91;
WLT96:=CROSS(CCI,100);
TJ91:=WLT95  AND WLT96;
JLP:=FILTER(TJ91,5);
CAPITAL:=GETPRICE1('流通股本');
超买:=MA(C,10)*IF(CAPITAL=0,1.04,1.1),POINTDOT,COLORGREEN,LINETHICK2;
超卖:=MA(C,10)*IF(CAPITAL=0,0.95,0.9),POINTDOT,COLORRED,LINETHICK2;
TEND:EMA(((SLOPE(CLOSE,21) * 20) + CLOSE),42),POINTDOT,COLORFF00FF,LINETHICK4;
DD:=TEND>REF(TEND,1) AND REF(TEND,1) >REF(TEND,2);
GG2:=CROSS(WLT1,TEND);
HRY1:=LLV(LOW,55);
HRY2:=HHV(HIGH,21);
GG3:=C<HRY2*0.8 AND C>HRY33;
JJ1:=C<HRY1*1.62;
TJ1:=GG1;
TJ2:=GG2 AND JJ1;
TJ3:=GG1 AND GG3 ;
XG:=TJ1  OR TJ3 ;
XG2:=C<HRY2*0.86 OR LB>1;
XG1:=XG AND XG2 AND C>HRY33 AND JLP;
XG3:=XG AND C<HHV(HIGH,250)*0.3;
XG11:=XG1 OR XG3;
DRAWICON(XG11,LOW,23);
STICKLINE1(XG,C,O,4,0),COLOR009999;
STICKLINE1(XG,C,O,3,0),COLOR00BBBB;
STICKLINE1(XG,C,O,1.5,0),COLOR00DDDD;
STICKLINE1(XG,C,O,0.3,0),COLOR00FFFF;
SAL1:=HIGH>超买;
SAL2:=C<O AND (O-C)/C>0.03;
QQ:= C<WLT2;
QQ1:=CROSS(WLT2,WLT1);
QQ3:=HIGH>HRY1*1.38;
SAL01:= SAL1 AND SAL2 AND QQ AND QQ3;
SAL02:=QQ3 AND QQ1;
SAL:=SAL01 OR SAL02;
DRAWICON(SAL,HIGH*1.03,15);
STICKLINE1(SAL,C,O,4,0),COLOR009900;
STICKLINE1(SAL,C,O,3,0),COLOR00BB00;
STICKLINE1(SAL,C,O,1.5,0),COLOR00DD00;
STICKLINE1(SAL,C,O,0.3,0),COLOR00FF00; 

A1:=C>REF(C,4);
A2:=C<REF(C,4);
T1:=A2 AND REF(A1,1);
T2:=A2 AND REF(T1,1);
T3:=A2 AND REF(T2,1);
T4:=A2 AND REF(T3,1);
T5:=A2 AND REF(T4,1);
T6:=A2 AND REF(T5,1);
T7:=A2 AND REF(T6,1);
T8:=A2 AND REF(T7,1);
T9:=A2 AND REF(T8,1);
T10:=A2 AND REF(T9,1);
T11:=A2 AND REF(T10,1);
T12:=A2 AND REF(T11,1);
T13:=A2 AND REF(T12,1);
T14:=A2 AND REF(T13,1);
B1:=C<REF(C,4);
B2:=C>REF(C,4);
D1:=B2 AND REF(B1,1);
D2:=B2 AND REF(D1,1);
D3:=B2 AND REF(D2,1);
D4:=B2 AND REF(D3,1);
D5:=B2 AND REF(D4,1);
D6:=B2 AND REF(D5,1);
D7:=B2 AND REF(D6,1);
D8:=B2 AND REF(D7,1);
D9:=B2 AND REF(D8,1);
D10:=B2 AND REF(D9,1);
D11:=B2 AND REF(D10,1);
D12:=B2 AND REF(D11,1);
D13:=B2 AND REF(D12,1);
D14:=B2 AND REF(D13,1);
BB1:=C<REF(C,4);
NT0:=BARSLASTCOUNT(BB1);
TJ21:=NT0=9 ;
NN:=BACKSET(NT0=9,9);
TJ23:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT0,5,8);
AY1:=(BACKSET(TJ21>0,9) OR BACKSET(TJ23>0,NT0))*NT0;
N2:=MOD(NT0,9);
ND:=BACKSET(ISLASTBAR,NT0);
DRAWICON(NT0=9,L-2,'ICO112'),COLORGREEN;
AA1:=C>REF(C,4);
NT1:=BARSLASTCOUNT(AA1);
J21:=NT1=9 ;
NN1:=BACKSET(NT1=9,9);
J23:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT1,5,8);
Y1:=(BACKSET(J21>0,9) OR BACKSET(J23>0,NT1))*NT1;
NN2:=MOD(NT1,9);
ND1:=BACKSET(ISLASTBAR,NT1);
DRAWICON(NT1=9,H+2,'ICO113');
DRAWTEXT(T8,L,'备'),COLORBLUE;
DRAWTEXT(T9,L,'抄'),COLORRED;
DRAWTEXT(D8,H,'注'),COLORYELLOW,VALIGN2;
DRAWTEXT(D9,H,'撤'),COLORRED,VALIGN2;
DRAWNUMBER(NN1=1&&Y1>0&&NOT(D1||D2||D3||D4||D5||D6||D7),H,NT1,0,COLORBLUE);
DRAWNUMBER(ND1&&REFX1(NT1<9,100)&&NOT(D1||D2||D3||D4||D5||D6||D7),H,NT1,0,COLORBLUE);
DRAWNUMBER(NN=1&&AY1>0&&NOT(T1||T2||T3||T4||T5||T6||T7),L,NT0,0,COLORGREEN),VALIGN0;
DRAWNUMBER(ND&&REFX1(NT0<9,100)&&NOT(T1||T2||T3||T4||T5||T6||T7),L,NT0,0,COLORGREEN),VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T1&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,1,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T2&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,2,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T3&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,3,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T4&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,4,0),COLORGREEN,VALIGN0;
//DRAWNUMBER1(T5&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX


图片点击可在新窗口打开查看
技术人员回复
日期:2019/8/25 9:33
 参考:

 HR:=HHV(HIGH,55);
HRY:=LLV(LOW,55);
HRY11:=HR*HRY;
HRY33:SQRT(HRY11),COLORGREEN,LINETHICK2;
IF(C>HRY33 AND HRY33 >=REF(HRY33 ,1), HRY33 ,NULL),LINETHICK2,COLORRED;
WLT1:=EMA(C,3);
WLT2:=EMA(C,5);
WLT3:=EMA(WLT2,5);
HP:=(HHV(CLOSE,10)-LLV(CLOSE,10))/CLOSE<0.10;
LB:=VOL/MA(VOL,5);
X1:=(C+L+H)/3;
BB5:=ATAN(EMA(X1,7)-REF(EMA(X1,7),1))*3.1416*10;
EMA3:=EMA(C,3);
DRAWTEXT(FILTER(BB5>1 AND EMA(X1,7)>REF(EMA(X1,7),1),10),
LOW,'★∠45'),COLORFFFFFF;
TT:=FILTER(BB5>1 AND EMA(X1,7)>REF(EMA(X1,7),1),10);
MM:=WLT1>REF(WLT1,1) AND REF(WLT1,1)<REF(WLT1,2) ;
GG1:=CROSS(WLT1,WLT2);
TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
CCI1:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,5));
差值1:=ABS(REF(CCI1,1)-CCI1),LINETHICK1;
CCI2:=(TYP-MA(TYP,10))/(0.015*AVEDEV(TYP,10));
差值2:=ABS(REF(CCI2,1)-CCI2),LINETHICK1;
CCI3:=(TYP-MA(TYP,20))/(0.015*AVEDEV(TYP,20));
差值3:=ABS(REF(CCI3,1)-CCI3),LINETHICK1;
CCI4:=(TYP-MA(TYP,30))/(0.015*AVEDEV(TYP,30));
差值4:=ABS(REF(CCI4,1)-CCI4),LINETHICK1;
CCI5:=(TYP-MA(TYP,60))/(0.015*AVEDEV(TYP,60));
差值5:=ABS(REF(CCI5,1)-CCI5),LINETHICK1;
CCI:=(CCI1+CCI2+CCI3+CCI4+CCI5)/2,COLORRED,LINETHICK2;
WLT91:=HHV(CCI,13);
WLT92:=LLV(CCI,13)<-100;
WLT95:=COUNT(WLT92,13)>=3;
WLT93:=CCI>WLT91;
WLT96:=CROSS(CCI,100);
TJ91:=WLT95  AND WLT96;
JLP:=FILTER(TJ91,5);
CAPITAL:=GETPRICE1('流通股本');
超买:=MA(C,10)*IF(CAPITAL=0,1.04,1.1),POINTDOT,COLORGREEN,LINETHICK2;
超卖:=MA(C,10)*IF(CAPITAL=0,0.95,0.9),POINTDOT,COLORRED,LINETHICK2;
TEND:EMA(((SLOPE(CLOSE,21) * 20) + CLOSE),42),POINTDOT,COLORFF00FF,LINETHICK4;
DD:=TEND>REF(TEND,1) AND REF(TEND,1) >REF(TEND,2);
GG2:=CROSS(WLT1,TEND);
HRY1:=LLV(LOW,55);
HRY2:=HHV(HIGH,21);
GG3:=C<HRY2*0.8 AND C>HRY33;
JJ1:=C<HRY1*1.62;
TJ1:=GG1;
TJ2:=GG2 AND JJ1;
TJ3:=GG1 AND GG3 ;
XG:=TJ1  OR TJ3 ;
XG2:=C<HRY2*0.86 OR LB>1;
XG1:=XG AND XG2 AND C>HRY33 AND JLP;
XG3:=XG AND C<HHV(HIGH,250)*0.3;
XG11:=XG1 OR XG3;
DRAWICON(XG11,LOW,23);
STICKLINE1(XG,C,O,4,0),COLOR009999;
STICKLINE1(XG,C,O,3,0),COLOR00BBBB;
STICKLINE1(XG,C,O,1.5,0),COLOR00DDDD;
STICKLINE1(XG,C,O,0.3,0),COLOR00FFFF;
SAL1:=HIGH>超买;
SAL2:=C<O AND (O-C)/C>0.03;
QQ:= C<WLT2;
QQ1:=CROSS(WLT2,WLT1);
QQ3:=HIGH>HRY1*1.38;
SAL01:= SAL1 AND SAL2 AND QQ AND QQ3;
SAL02:=QQ3 AND QQ1;
SAL:=SAL01 OR SAL02;
DRAWICON(SAL,HIGH*1.03,15);
STICKLINE1(SAL,C,O,4,0),COLOR009900;
STICKLINE1(SAL,C,O,3,0),COLOR00BB00;
STICKLINE1(SAL,C,O,1.5,0),COLOR00DD00;
STICKLINE1(SAL,C,O,0.3,0),COLOR00FF00; 

A1:=C>REF(C,4);
A2:=C<REF(C,4);
T1:=A2 AND REF(A1,1);
T2:=A2 AND REF(T1,1);
T3:=A2 AND REF(T2,1);
T4:=A2 AND REF(T3,1);
T5:=A2 AND REF(T4,1);
T6:=A2 AND REF(T5,1);
T7:=A2 AND REF(T6,1);
T8:=A2 AND REF(T7,1);
T9:=A2 AND REF(T8,1);
T10:=A2 AND REF(T9,1);
T11:=A2 AND REF(T10,1);
T12:=A2 AND REF(T11,1);
T13:=A2 AND REF(T12,1);
T14:=A2 AND REF(T13,1);
B1:=C<REF(C,4);
B2:=C>REF(C,4);
D1:=B2 AND REF(B1,1);
D2:=B2 AND REF(D1,1);
D3:=B2 AND REF(D2,1);
D4:=B2 AND REF(D3,1);
D5:=B2 AND REF(D4,1);
D6:=B2 AND REF(D5,1);
D7:=B2 AND REF(D6,1);
D8:=B2 AND REF(D7,1);
D9:=B2 AND REF(D8,1);
D10:=B2 AND REF(D9,1);
D11:=B2 AND REF(D10,1);
D12:=B2 AND REF(D11,1);
D13:=B2 AND REF(D12,1);
D14:=B2 AND REF(D13,1);
BB1:=C<REF(C,4);
NT0:=BARSLASTCOUNT(BB1);
TJ21:=NT0=9 ;
NN:=BACKSET(NT0=9,9);
TJ23:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT0,5,8);
AY1:=(BACKSET(TJ21>0,9) OR BACKSET(TJ23>0,NT0))*NT0;
N2:=MOD(NT0,9);
ND:=BACKSET(ISLASTBAR,NT0);
DRAWICON(NT0=9,L-2,'ICO112'),COLORGREEN;
AA1:=C>REF(C,4);
NT1:=BARSLASTCOUNT(AA1);
J21:=NT1=9 ;
NN1:=BACKSET(NT1=9,9);
J23:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT1,5,8);
Y1:=(BACKSET(J21>0,9) OR BACKSET(J23>0,NT1))*NT1;
NN2:=MOD(NT1,9);
ND1:=BACKSET(ISLASTBAR,NT1);
DRAWICON(NT1=9,H+2,'ICO113');
DRAWTEXT(T8,L,'备'),COLORBLUE;
DRAWTEXT(T9,L,'抄'),COLORRED;
DRAWTEXT(D8,H,'注'),COLORYELLOW,VALIGN2;
DRAWTEXT(D9,H,'撤'),COLORRED,VALIGN2;
DRAWNUMBER(NN1=1&&Y1>0&&NOT(D1||D2||D3||D4||D5||D6||D7),H,NT1,0,COLORBLUE);
DRAWNUMBER(ND1&&REFX1(NT1<9,100)&&NOT(D1||D2||D3||D4||D5||D6||D7),H,NT1,0,COLORBLUE);
DRAWNUMBER(NN=1&&AY1>0&&NOT(T1||T2||T3||T4||T5||T6||T7),L,NT0,0,COLORGREEN),VALIGN0;
DRAWNUMBER(ND&&REFX1(NT0<9,100)&&NOT(T1||T2||T3||T4||T5||T6||T7),L,NT0,0,COLORGREEN),VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T1&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,1,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T2&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,2,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T3&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,3,0),COLORGREEN,VALIGN0;
DRAWNUMBER1(T4&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX1(NT0<9,100))),L,4,0),COLORGREEN,VALIGN0;
//DRAWNUMBER1(T5&&NOT((NN=1&&AY1>0||ND&&REFX